Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

Een nieuw Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Missie van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

De missie van het nieuwe Steunpunt Sport is het afleveren van hoogstaand wetenschappelijk opdrachtonderzoek binnen 6 onderzoekslijnen die door Vlaanderen werden gedefinieerd. De verzamelde wetenschappelijke kennis en inzichten worden vertaald naar beleidsgerichte resultaten, die input kunnen geven voor de beleids- en beheerscyclus van de Vlaamse Overheid in het beleidsdomein sport. Het Steunpunt Sport wil op die manier input leveren voor een informatiegebaseerd sportbeleid. 

Volgende werkzaamheden zullen worden ontplooid om de missie en doelstellingen van het Steunpunt Sport te realiseren:

 • Het verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens;
 • Het uitvoeren van fundamenteel, internationaal vergelijkend en toegepast onderzoek volgens de standaards van methodologische kwaliteit en rigiditeit;
 • het actief betrekken van internationale netwerken waar mogelijk en relevant; 
 • Het uitvoeren van beleidsrelevant onderzoek volgens dezelfde hoge standaards; 
 • Het vertalen van de wetenschappelijke inzichten naar praktische en bruikbare beleidsinformatie en instrumenten;
 • Het uitvoeren van ad hoc onderzoek of analyses op vraag van de overheid.

Een consortium van drie universiteiten

Om de bovenstaande missie te kunnen realiseren hebben de 3 Vlaamse universiteiten met een opleiding en traditie inzake onderzoek rond bewegingswetenschappen, zich verenigd in het consortium met de naam “Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport”. Verschillende vak- en onderzoeksgroepen, elk met hun eigen expertise, bundelen hun ervaring en know how in dit consortium dat van 2012 tot 2015 opdrachtonderzoek voor de Vlaamse Overheid zal uitvoeren. De wetenschappelijke expertise die op deze manier bij elkaar wordt gebracht, biedt dan ook de mogelijkheid om een uitgebreide en multidisciplinaire ondersteuning te kunnen voorzien. Daarnaast kunnen de wetenschappers ook bogen op een lange traditie van samenwerking binnen de vorige steunpunten binnen het beleidsdomein sport, cultuur en jeugd.

Voor de Vrije Universiteit Brussel - Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie, die tevens initiator is, zijn dat volgende vakgroepen en promotoren:

 • Vakgroep Sportbeleid en Management - Onderzoeksgroep Sport and Society (Marc Theeboom)
 • Vakgroep Sportbeleid en Management (Paul Wylleman, Jo Van Hoecke, Veerle De Bosscher)
 • Vakgroep Menselijke Biometrie en Biomechanica (Peter Clarys, Benedicte Deforche)
 • Vakgroep Bewegingsvorming en Sporttraining (Kristine De Martelaer)

Van de Katholieke Universiteit Leuven - Departement Bewegingswetenschappen leveren volgende onderzoeksgroepen en promotoren een bijdrage:

 • Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit, Sport & Gezondheid (Johan Lefevre, Christophe Delecluse, Martine Thomis, Jan Seghers, Filip Boen)
 • Onderzoeksgroep Sport- en Bewegingsbeleid (Bart Vanreusel, Jeroen Scheerder)

Voor de Universiteit Gent - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen, participeren volgende onderzoeksgroepen en promotoren:

 • Onderzoeksgroep Fysieke Activiteit Fitheid en Gezondheid (Ilse De Bourdeaudhuij, Greet Cardon)
 • Onderzoeksgroep Sportmanagement (Annick Willem)
 • Onderzoeksgroep Didactiek van de Lichamelijke Opvoeding (Leen Haerens)
 • Onderzoeksgroep Biomechanica en Motorisch Leren (Dirk De Clercq, Matthieu Lenoir, Renaat Philippaerts)

Organisatie en bestuur

De afspraken tussen de opdrachtgever -de Vlaamse Overheid- en de uitvoerder van het contractonderzoek -het Steunpunt Sport- werden vastgelegd in een beheersovereenkomst, met daaraan verbonden meerjarenplan en meerjarenbegroting. De stuurgroep die samengesteld wordt door de Vlaamse Regering en een evenredige vertegenwoordiging uit alle deelnemende instellingen en het (Vlaams) beleid bevat, staat in voor:

 • de aansturing van het beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek binnen de contouren vermeld in het meerjarenplan;
 • de bewaking van het tijdskader;
 • de controle op de financiële uitvoering van het meerjarenplan en de begroting;
 • de bewaking van de geïntegreerde werking tussen de verschillende entiteiten;
 • het adviseren over de ontwerpen van jaarplannen en -verslagen.

De beleidsraad waakt over de afstemming tussen en de doorstroming van en naar steunpunt en beleid. Dit houdt participatie in agendasetting en programmering in, maar ook zorg voor doorstroming, verwerking en gepaste opvolging van het beleidsrelevant onderzoek naar het beleid. 

De bestuurlijke werking van het steunpunt wordt opgenomen door het dagelijks bestuur waarin de inhoudelijk verantwoordelijken van elke entiteit en één van de doctorandi vertegenwoordigd zijn. De volgende taken worden opgenomen door het dagelijks bestuur:

 • het vaststellen van de langetermijnstrategie van het Steunpunt Sport;
 • het stimuleren van een structurele interactie tussen de onderzoekers en entiteiten over de 3 instellingen heen;
 • het uitbouwen van structurele interactie met andere steunpunten voor beleidsrelevant onderzoek, waarvan de opdrachten inhoudelijke raakpunten vertonen met deze van dit steunpunt.

De dagelijkse coördinatie van de werking van het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport ligt volgens de beheersovereenkomst in handen van de promotor-coördinator (Marc Theeboom) en zijn medewerkers (Helena Wittock, Jikkemien Vertonghen en Jasper Truyens), die verbonden zijn aan de Vrije Universiteit Brussel. De promotor-coördinator is tevens algemeen aanspreekpunt en eindverantwoordelijke van het steunpunt en hij zit het dagelijks bestuur voor. 

Valorisatie en afstemming met het veld

Binnen dit Steunpunt Sport zal extra nadruk worden gelegd op een accurate communicatie over de onderzoeksresultaten, zowel naar de beleidsmakers zelf, als naar het veld als naar een breed publiek. Overleg met het beleid op Vlaams niveau gebeurt via de Stuurgroep en via regelmatig overleg met een vertegenwoordiger van het kabinet van de Minister voor Sport en het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. 

Persberichten, fact sheets en artikels in populaire tijdschriften of kranten moeten dan weer zorgen voor informatie naar het brede publiek. De interactie met het veld en de verschillende sportactoren rond de voorbereiding en uitvoering van de verschillende onderzoeken, is voorzien op 2 niveaus. Enerzijds zullen 4 werkgroepen opgestart worden rond de thema’s:

 • gezondheid;
 • participatie;
 • infrastructuur;
 • top- en elitesport.

Deze werkgroepen zijn het forum waarop de onderzoekers van de projecten die hieronder vallen en relevante stakeholders uit het sportveld, zoals VSF, ISB, VVSG, Demos, BVLO, SVS, ViGEZ, … met elkaar in contact treden. Op dit forum kan informatie worden uitgewisseld en kunnen afspraken gemaakt worden over het onderzoek zoals het voorzien is binnen het meerjarenplan van het Steunpunt Sport en over ad hoc onderzoeksvragen. Doel is zowel het bewaken van de transversale samenhang tussen de onderzoeken of WP's die hierin vertegenwoordigd zijn, als het waarborgen van een maximale afstemming op ideeën en noden uit het werkveld. De focus ligt hier vooral op het strategisch/beleidsgerichte niveau van het Steunpuntonderzoek.

Anderzijds zullen in een klankbordgroep voor elk onderzoek wetenschappelijke én veldexperten elkaar treffen om meer in de diepte over het onderzoek en de aanpak ervan te overleggen. 

Naast de klassieke wetenschappelijk valorisatie in hoogstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften en via bijdragen op internationale congressen, zal ook aandacht worden besteed aan de valorisatie naar het veld en de Vlaamse sportactoren. Deze kennisvalorisatie en -overdracht zal gebeuren door middel van praktische en beleidsgerichte publicaties en door de organisatie van vormingsmomenten en bijscholingen. Dit gebeurt zowel op algemeen overkoepelend steunpuntniveau als specifiek gerelateerd aan elk onderzoek. 

Nieuws

 • Geslaagd Symposium Steunpunt Sport

  Alle factsheets en eindrapporten zijn online beschikbaar (zie link publicaties & valorisatie)

 • Presentaties Symposium Steunpunt Sport

  Hier kan u de presentaties van het Afsluitend Symposium Steunpunt Sport downloaden.

 • Sport in Vlaanderen onderzocht: Resultaten & aanbevelingen voor beleid en praktijk

  Schrijf je in voor het afsluitend Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 2 februari 2016 op Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel via info@steunpuntsport.be

 • Studiedag participatiesurvey

  Op 4 december werden de eerste resultaten van het participatiesurvey 2014 voorgesteld op een studiedag.

 • Eindrapport benchmarkstudie sportfederaties

  Voorstelling eindrapport Ad Hoc onderzoek sportfederaties door Jeroen Scheerder (KUL) en Annick Willem (UGent).

 • Eindrapport 'Tewerkstelling in de sport'

  Het eindrapport 'Sport en tewerkstelling: traject kortgeschoolden' is online beschikbaar.

 • Presentaties 2de Symposium Steunpunt Sport

  Alle presentaties van het 2de Symposium Sport zijn hier beschikbaar.

 • Inschrijven Symposium niet meer mogelijk

  De inschrijvingsperiode voor het 2de Symposium Steunpunt Sport wordt vroegtijdig afgesloten. Het aantal inschrijvingen heeft de capaciteit van de zaal bereikt, waardoor er geen nieuwe geinteresseerden ontvangen kunnen worden.

 • 2de Symposium Steunpunt Sport

  2de Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 16 december (Auditorium Maria Baers, Kabinet Muyters, Martelaarsplein 7, Brussel).

 • Vierde Ad Hoc onderzoek sportfederaties

  Start benchmarkstudie sportfederaties 

 • Zetten sportevenementen en Finse pistes aan tot meer sporten?

  Centraal op het programma stonden de resultaten van twee kortlopende onderzoeksopdrachten die recent werden afgerond; het onderzoek naar de Finse pistes en het onderzoek naar de impact van sportpromotionele events.

 • Lancering 3° Ad hoc onderzoek

  3° Ad hoc onderzoek over tewerkstelling voor laaggeschoolden via sport start in maart 2014

 • Symposium Steunpunt Sport - 25 maart 2014

  Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport organiseert op dinsdag 25 maart 2014 een symposium in U-Residence op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel rond het centrale thema ‘beleid en onderzoek in sport’.

 • Interne Studiedag gaf inspiratie over transfer van jeugd- en armoedeonderzoek naar sport

  Dinsdag 3 september 2013, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Lokaal D3.04

 • Ad hoc onderzoeken rond sportpromotionele events en Finse pistes recent opgestart

  De stuurgroep van het Steunpunt Sport en Vlaams minister van sport Muyters keurden recent de opstart goed van 2 ad hoc onderzoeksprojecten.

 • Geslaagde Kick Off van het Steunpunt Sport

  13 nieuwe onderzoeksprojecten werden voorgesteld op de Kick Off van het Steunpunt Sport

 • Kick Off woensdag 10 oktober 2012

  Kick-off Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en lancering website

Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg automatisch alle updates, nieuws en publicaties als eerste in je mailbox.