Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

Doelstellingen

De call die werd gelanceerd voor de Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek, bevatte de opdracht om een survey uit te voeren rond de participatie aan sport-, cultuur-, jeugd- en media initiatieven van de Vlaming.
Bedoeling is om aan de hand van deze groots opgezette survey onder coördinatie van het Steunpunt Cultuur, inzicht te krijgen in het participatiegedrag van de Vlaming, in participatiedrempels, de wijze en context van participatie, de mechanismen die een impact hebben op participatie en de eventuele overlap en/of verschillen in participatie.  
Anderzijds is het ook de bedoeling van een aantal trends in (sport)participatie zichtbaar te maken door vergelijking met de gegevens uit de grootschalige participatiesurvey uit het vorige Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport.  

 

Onderzoeksvragen

 • Wat is de situatie van de participatie? 
 • Wie participeert en wie niet? 
 • Waarom participeren sommige groepen meer of minder? 
 • Zijn er patronen in participatie en linken die met levensstijl? 
 • Met welke verwachtingen en motieven participeren mensen? 
 • Hoe is de participatie gelinkt aan sociale oriëntatie ? 
 • Wat is de sociale en recreatiecontext in welke mensen participeren?

Methodologie

Dit WP bestaat uit 2 luiken: een luik dataverzameling dat onder aansturing van het steunpunt Cultuur zal gebeuren en een luik data-analyse dat binnen elk van de vier betrokken steunpunten wordt uitgevoerd. 
 • Datacollectie via interviews aan de hand van een gestandardiseerde kwaliteitsvolle vragenlijst die wordt afgenomen bij een representatieve steekproef van 3000 Vlamingen tussen 14 en 85 jaar.
 • De vragenlijst bevat vragen die ook in de vorige surveys aan bod kwamen, dit om longitudinale vergelijkingen mogelijk te maken.
 • De resterende ruimte (elke vragenlijst mag maximum 60 à 70 minuten duren) wordt evenredig verdeeld over de deelnemende Steunpunten.
 • Een marktonderzoeksbureau wordt ingeschakeld voor het uitvoeren van de bevraging tussen januari en oktober 2014.
Nadat de verzamelde data verfijnd en gedocumenteerd werden, zullen de 3 universiteiten in 2015 de verwerking op zich nemen, elk vanuit een andere invalshoek. Bedoeling is om naar het beleid toe een gefundeerde basis aan te reiken waarop nieuwe Sport-voor-Allen initiatieven kunnen ontwikkeld  worden. 

 

Klankbordgroep

Volgende wetenschappelijke en veldexperten maken deel uit van de klankbordgroep voor WP 13:

 • Paul Eliaerts - BlosoTeam


Onderzoekers

 •   Katholieke Universiteit Leuven 
 •   Vrije Universiteit Brussel 
 •   Universiteit Gent 

Wie is wie