Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport

Met steun van de Vlaamse overheid

2012-2015

Historiek

Steunpunt Cultuur, Jeugd, Sport en Media (2007-2011)

Het Steunpunt voor beleidsrelevant onderzoek Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) verrichtte in opdracht van de Vlaamse Overheid wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van haar beleids- en beheerscyclus. Naast de transversale onderzoekslijn (d.i. de participatiesurvey) naar het participatiegedrag van Vlamingen werden de onderzoeksactiviteiten geclusterd in drie thematische lijnen, namelijk cultuur, jeugd en sport. Renaat Philippaerts (UGent) was verantwoordelijk voor de centrale coordinatie van het thema Sport.

Het thema 'Sport' van het Steunpunt Cultuur, Jeugd, Sport en Media omvatte 3 onderzoekslijnen;

 • De gemeenschappelijke participatiesurvey die peilde naar de cultuur- en sportparticipatie van de Vlaming
 • De onderzoekslijn topsport waarin 6 specifieke thema's werden uitgewerkt
 • De onderzoekslijn sport voor allen waarin eveneens 6 onderzoeksthema's behandeld werden

Overzicht van de specifieke onderzoeksprojecten

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende steunpuntprojecten. Wanneer u doorklikt op de link, krijgt u in een nieuw venster een bondige samenvatting van het project.

Participatiesurvey

Sport voor allen

 1. Socio-economische aspecten van sport en fysieke activiteit
 2. Behoefteonderzoek sportinfrastructuur in Vlaanderen
 3. Studie van de mogelijkheden van een drempelverlagend aanbod voor niet-georganiseerde (sportkansarme) jongeren in Brussel
 4. Effectevaluatie van een 10.000 stappen per dag interventie
 5. Brede school met beweging en sport
 6. Fitheid: barometer voor de jeugd

Topsport

 1. Optimalisatie van de talentdetectie, de talentontwikkeling en de trainingsperiodisering in functie van de sprintsnelheid
 2. Optimalisatie van de talentdetectie, de talentontwikkling en de trainingsperiodisatie in wielrennen en triatlon: van jeugdig talent tot prof. Een geïntegreerde benadering
 3. Talentidentificatie en begeleiding in handbal: ontwikkelig van een profiel van talentvolle handbalspelers
 4. Effectevealuatie van de sportpsychologische screening en de inbreng van de sportpsycholoog in topsportscholen en sportfederaties
 5. Sportspecifieke letseldetectie en -preventie programma
 6. Een evaluatie van het Vlaams topsportbeleid: een evaluatie van de evolutie van het Vlaams topsportklimaat (1-meting) 2003-2007 / een benchmarstudie van het topsportbeleid toegepast in minimaal 3 sporttakken

Publicaties

Philippaerts, R. (2011). Topsport en wetenschap: een gouden duo. Leuven: Acco.

Het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) verricht in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap beleidsvoorbereidend en beleidsrelevant onderzoek. Ook naar topsport wordt onderzoek gevoerd. In dit boek worden de voornaamste resultaten van deze onderzoeken voorgesteld, o.a. talentidentificatie in en het opsporen van prestatiebepalende eigenschappen van sprinters en verspringers, wielrenners, triatleten en handballers. Blessurepreventie tijdens de competitiesport alsook de psychologische begeleiding tijdens (top)sport worden eveneens behandeld. Bovendien wordt een aantal mechanismen van het Vlaamse topsportbeleid onderzocht en afgetoetst.

Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een brede valorisatie van de onderzoeksresultaten ten dienste van het beleid en beleidsinstanties, sportfederaties, clubs en andere veldactoren.

Binnen het steunpuntonderzoek participeren onderzoekslabo’s van de Universiteit Gent, de Katholieke Univrsiteit Leuven en de Vrije Universiteit Brussel in onderzoek over het participatiegedrag van de Vlaming, over topsportthema’s en over onderwerpen die meer gerelateerd zijn aan de ‘sport voor allen’-gedachte.

Klik hier om dit boek te bestellen.


Philippaerts, R. (2011). Sport voor allen. Strategieën voor laagdrempelig bewegen en sporten in Vlaanderen. Leuven: Acco.

Het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport (2007-2011) verricht in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap beleidsvoorbereidend en beleidsr elevant onderzoek. In deze uitgave worden resultaten van de ‘Sport voor allen’- thema’s toegelicht, met name over het opnemen van vrijwilligersfuncties in de sport, over socio-economische aspecten in de sport en de sportparticipatie, alsook over laagdrempelige initiatieven ter promotie van de fysieke activiteit en de sport. We denken hierbij aan bijzondere methodieken voor de begeleiding van kansarme jongeren, aan de 10.000-stappen regel om volwassenen fysiek actiever te laten zijn en aan initiatieven om kinderen in een schoolse context (Brede School) meer fysiek actievere prikkels te kunnen aanbieden.

Dit boek komt tegemoet aan de nood aan een brede valorisatie van de onderzoeksresultaten ten dienste van het beleid en beleidsinstanties, sportfederaties en clubs, gezondheids- en andere veldactoren.

Binnen het steunpuntonderzoek participeren onderzoekslabo’s van de UGent, de K.U.Leuven en de VUB in onderzoek over het participatiegedrag van de Vlaming, over topsportthema’s en over onderwerpen die meer gerelateerd zijn aan de ‘sport voor allen’-gedachte.

Klik hier om dit boek te bestellen.

Lievens, J., & Waege, H. (2011). Participatie in Vlaanderen 1. Basisgegevens van de participatiesurvey 2009. Leuven: Acco.

Hoe staat het met de participatie aan kunst en cultuur, het verenigingsleven en sport? Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere? Welke participatiepatronen bestaan er en hoe sporen die met leefstijlen? Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie? Met welke verwachtingen en motieven wordt geparticipeerd? Hoe hangt participatie samen met maatschappelijke oriëntatie? Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen? Welke rol spelen nieuwe communicatiemiddelen? Welke economische aspecten zijn verbonden aan participatie? Hoe is de participatie in de voorbije vijf jaren geëvolueerd?

Het beantwoorden van deze vragen is de centrale doelstelling van de Participatiesurvey 2009 die het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitvoerde. Tussen februari 2009 en november 2009 werd een representatieve steekproef van 3144 Vlamingen tussen 14 tot 85 jaar oud uitgebreid en gedetailleerd bevraagd over hun participatiegedrag. De kwaliteit van de gegevens laat toe conclusies te trekken over de volledige Vlaamse bevolking.

Dit boek bevat de basisgegevens van de Participatiesurvey 2009. Het geeft inzicht in de vragenlijst, die uitgebreid wordt gemotiveerd en toegelicht, en het proces van kwaliteitsbewaking bij de dataverzameling om gegevens te verkrijgen van de hoogst mogelijke kwaliteit. Daarnaast bevat het de kerncijfers die een gedetailleerd beeld geven van hoe het staat met de participatie aan kunst en cultuur, het verenigingsleven en sport in Vlaanderen anno 2009.

Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaalcultureel werk en sport, en andere geïnteresseerden in betrouwbaar cijfermateriaal over participatie en in de methodiek voor een gedegen beleidsrelevante meting van participatie volgens de standaarden van wetenschappelijke kwaliteit en methodologische rigiditeit.

Klik hier om dit boek te bestellen.

Lievens, J., & Waege, H. (2011). Participatie in Vlaanderen 2. Eerste analyses van de participatiesurvey 2009. Leuven : Acco.

Tussen februari 2009 en november 2009 werd een representatieve steekproef van 3144 Vlamingen tussen 14 tot 85 jaar oud uitgebreid en gedetailleerd bevraagd over hun participatiegedrag. De Participatiesurvey 2009 wil antwoorden geven op vragen als: Hoe staat het met de participatie aan kunst en cultuur, het verenigingsleven en sport? Wie participeert en wie niet? Waarom participeren bepaalde groepen meer of minder dan andere? Wat zijn de belangrijkste drempels voor verhoogde participatie ? Hoe staat het met de participatie aan lokale voorzieningen? Welke rol spelen nieuwe communicatiemiddelen? Welke economische aspecten zijn verbonden aan participatie? Hoe is de participatie in de voorbije vijf jaren geëvolueerd?

Dit boek bevat de eerste analyses van de Participatiesurvey 2009. Voor kunsten en erfgoed, het lokale cultuuraanbod, het verenigingsleven en sport worden algemene participatiecijfers geschetst, evoluties over een periode van vijf jaar nagegaan en wordt uitgebreid ingegaan op het begrijpen van verschillen in participatiegedrag. De analyses leveren een fi jnmazig inzicht in hoe het staat met participatie, hoe verschillen kunnen begrepen worden en een zicht op de mogelijke hefbomen voor een verhoogde participatie. Daarnaast wordt in afzonderlijke hoofdstukken ingegaan op de drempels voor cultuurdeelname en de perceptie van culturele activiteiten, virtuele cultuurconsumptie, participatie in de levensloop, consumentenuitgaven aan sport en cultuur en een economische analyse rond de niet-gebruikswaarde van sport en cultuur.

Het boek richt zich tot beleidsmakers, onderzoekers, actoren in het brede veld van cultuur, sociaalcultureel werk en sport, en anderen die inzicht willen verwerven in tendensen, evoluties en het begrijpen van verschillen in participatiegedrag.

Klik hier om dit boek te bestellen.

Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid (2002-2006)

Het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid werd opgericht op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap (Besluit van 23 februari 2001). Het ging officieel van start op 8 maart 2002 en werd afgerond op 31 december 2006.

De hoofddoelstelling van het steunpunt was inzicht verwerven en onderzoek verrichten naar fysieke activiteit, sportparticipatie, fysieke fitheid in relatie tot gezondheid, alsook een kenniscentrum en verzamelpunt van knowhow inzake deze problematiek uitbouwen.

Het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid viel onder de voogdij van de toenmalige minister van Brusselse Aangelegenheden en Sport Guy Vanhengel en werd gevormd door een consortium van de twee faculteiten LO en kinesitherapie (Katholieke Universiteit Leuven en Vrije Universiteit Brussel) en de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen in de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van Universiteit Gent.

Overzicht van de specifieke onderzoeksprojecten

 • Thema 1: Het onderzoek van het huidig kwantitatief en kwalitatief patroon van de fysieke activiteit, de sportparticipatie, de fysieke fitheid en de algemene gezondheid van de Vlaamse bevolking
 • Thema 2: Het in kaart brengen van de relatie tussen fysieke activiteit, sportparticipatie en fitheid enerzijds en de gezondheids(aandoeningen) anderzijds p langere termijn bij de Vlaamse bevolking
 • Thema 3.1: De effectiviteit van een tweejarige interventie ter promotie van fysieke activiteit, sport en biomechanisch verantwoord bewegen bij kinderen
 • Thema 3.2: Effectiviteit van de interventie omtrent gezonde beweging en voeding op school ter preventie van overgewicht en obesitas bij adolescenten
 • Thema 3.3: Effectiviteit van een gecomputeriseerde interventie bij volwassenen ter promotie van fysieke activiteit en sport
 • Thema 3.4: Effectiviteit van een interventie voor promotie van fysieke activiteit en sport in socioculturele organisaties 
 • Thema 3.5 Effecten van het pendelen met de fiets op de fysieke prestatie en gezondheidsparameters bij de sedentaire beroepsbevolking
 • Thema 3.6 Effect van een oefenprogramma bij ouderen op gezondheid en fitness gerelateerde parameters
 • Thema 4: Prevalentie van letsels en gezondheidsschade ten gevolge van fysieke activiteit en sportparticipatie

Publicaties

Steens, G. (2007). Moet er nog sport zijn?: Sport, beweging en gezondheid in Vlaanderen 2002-2006 (volume 1). Antwerpen: FG Partners.

Dit boek bevat de resultaten van een studie (2002-2006) van het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid (met steun van de Vlaamse gemeenschap) - het bevat de antwoorden op de vragen: Wie doet anno 2005 aan sport? Wie niet? Waarom zouden wij moeten bewegen en sporten? Hoeveel moeten we nu bewegen om gezondheidseffecten te verkrijgen? Wat zijn dan die gezondheidseffecten? Is onze jeugd nu minder fit? Welke activiteiten moeten we doen? Wat houdt ons tegen? Wat kan ons helpen? - een must voor al wie in Vlaanderen professioneel bezig is met de implementatie van het sportbeleid of het screenen van de fitheid.

 242 pagina's - al deze resultaten werden op een overzichtelijke en systematische manier gebundeld, in tabellen gezet en in grafieken gegoten - uiteraard worden de resultaten ook toegelicht en becommentarieerd - met o.a. 30 profielen van jongeren en volwassenen - zie ook het vervolg op deze titel: "Naar een nieuwe bewegingscultuur".

Klik hier om dit boek te bestellen.

Klik hier om dit boek te bekijken.

Steens, G. (2007). Naar een nieuwe bewegingscultuur. Sport, beweging en gezondheid in Vlaanderen 2002-2006 (volume 2). Antwerpen: F & G Partners.

Het Steunpunt Sport, Beweging en Gezondheid verrichtte in de periode 2002 – 2006 met steun van de Vlaamse gemeenschap onderzoek naar de domeinen sport, beweging, gezondheid en hun onderlinge relaties - in een eerste volume onder de titel 'Moet er nog sport zijn?' werd reeds uitvoerig gerapporteerd over onder meer de sportparticipatie en fitheid van de Vlaamse bevolking - in dit tweede en laatste volume wordt de aandacht verlegd naar de onderlinge relaties tussen sport, beweging en gezondheid - ook de slotbevindingen van de beweegprogramma's bij verschillende doelgroepen komen aan bod, een aantal socio-economische implicaties van sport en beweging en ten slotte het beleidsadvies.

Klik hier om dit boek te bestellen.

Nieuws

 • Geslaagd Symposium Steunpunt Sport

  Alle factsheets en eindrapporten zijn online beschikbaar (zie link publicaties & valorisatie)

 • Presentaties Symposium Steunpunt Sport

  Hier kan u de presentaties van het Afsluitend Symposium Steunpunt Sport downloaden.

 • Sport in Vlaanderen onderzocht: Resultaten & aanbevelingen voor beleid en praktijk

  Schrijf je in voor het afsluitend Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 2 februari 2016 op Campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel via info@steunpuntsport.be

 • Studiedag participatiesurvey

  Op 4 december werden de eerste resultaten van het participatiesurvey 2014 voorgesteld op een studiedag.

 • Eindrapport benchmarkstudie sportfederaties

  Voorstelling eindrapport Ad Hoc onderzoek sportfederaties door Jeroen Scheerder (KUL) en Annick Willem (UGent).

 • Eindrapport 'Tewerkstelling in de sport'

  Het eindrapport 'Sport en tewerkstelling: traject kortgeschoolden' is online beschikbaar.

 • Presentaties 2de Symposium Steunpunt Sport

  Alle presentaties van het 2de Symposium Sport zijn hier beschikbaar.

 • Inschrijven Symposium niet meer mogelijk

  De inschrijvingsperiode voor het 2de Symposium Steunpunt Sport wordt vroegtijdig afgesloten. Het aantal inschrijvingen heeft de capaciteit van de zaal bereikt, waardoor er geen nieuwe geinteresseerden ontvangen kunnen worden.

 • 2de Symposium Steunpunt Sport

  2de Symposium Steunpunt Sport op dinsdag 16 december (Auditorium Maria Baers, Kabinet Muyters, Martelaarsplein 7, Brussel).

 • Vierde Ad Hoc onderzoek sportfederaties

  Start benchmarkstudie sportfederaties 

 • Zetten sportevenementen en Finse pistes aan tot meer sporten?

  Centraal op het programma stonden de resultaten van twee kortlopende onderzoeksopdrachten die recent werden afgerond; het onderzoek naar de Finse pistes en het onderzoek naar de impact van sportpromotionele events.

 • Lancering 3° Ad hoc onderzoek

  3° Ad hoc onderzoek over tewerkstelling voor laaggeschoolden via sport start in maart 2014

 • Symposium Steunpunt Sport - 25 maart 2014

  Het Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport organiseert op dinsdag 25 maart 2014 een symposium in U-Residence op de campus Etterbeek van de Vrije Universiteit Brussel rond het centrale thema ‘beleid en onderzoek in sport’.

 • Interne Studiedag gaf inspiratie over transfer van jeugd- en armoedeonderzoek naar sport

  Dinsdag 3 september 2013, Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Lokaal D3.04

 • Ad hoc onderzoeken rond sportpromotionele events en Finse pistes recent opgestart

  De stuurgroep van het Steunpunt Sport en Vlaams minister van sport Muyters keurden recent de opstart goed van 2 ad hoc onderzoeksprojecten.

 • Geslaagde Kick Off van het Steunpunt Sport

  13 nieuwe onderzoeksprojecten werden voorgesteld op de Kick Off van het Steunpunt Sport

 • Kick Off woensdag 10 oktober 2012

  Kick-off Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek Sport en lancering website

Nieuwsoverzicht

Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en krijg automatisch alle updates, nieuws en publicaties als eerste in je mailbox.